Wij hechten bij DJ Apollo veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy. In deze privacyverklaring geven we graag een helder en transparant overzicht van hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring geldt voor DJ Apollo, met maatschappelijke zetel te Oktoberfeeststraat 22 – 9280 Wieze – België en zoals ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0731.764.436

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens. DJ Apollo houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR – AVG).

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?


Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt:  

  • u te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 

  • het verstrekken van informatie over mogelijke security updates van onze webtoepassingen 

  • u te informeren over wijzigingen van onze diensten

  • het versturen van nieuwsbrieven, mailings en uitnodigingen (toestemming betrokkenen) 

  • het uitvoeren van de administratie in verband met onze samenwerking 

Hoe verwerken wij jouw persoonsgegevens? 


ALGEMEEN

  • de verwerkte gegevens worden beperkt tot die gegevens, die we minimaal nodig hebben voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt 

  • we vragen jouw toestemming als wij die nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens 

  • we hebben de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen 

  • we geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt 

  • we zijn op de hoogte van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens en hebben hier ook alle respect voor. 

WEBSITE
DJ Apollo gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. DJ Apollo gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, gsm-nummer, e-mail, bedrijfsnaam en jouw btw-nummer. 

Bewaartermijn van de persoonsgegevens
DJ Apollo bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel houden we persoonsgegevens maximaal 7 jaar na het laatste gebruik bij. 

Verstrekking van de persoonsgegevens aan derden
De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging van de persoonsgegevens
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@djapollo.be.
DJ Apollo kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of een onrechtmatig gebruik van jouw persoonsgegevens door een derde.
Deze verklaring kan, zonder voorafgaande verwittiging, aangepast worden, in functie o.m. van wettelijke evoluties. We vragen je daarom regelmatig na te gaan of en in voorkomend geval welke wijzigingen aangebracht werden. Wijzigingen treden in van zodra zij op deze website kenbaar worden gemaakt.

Beveiliging van de eigen login-gegevens voor website,  e-mails, nieuwsbriefsystemen,…
DJ Apollo kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het bewaren van de login-gegevens van jouw website. Als klant ben je als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de website van jouw computer, IP-adres en van jouw identificatiegegevens alsook de vertrouwelijkheid ervan. 

Jouw rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage en recht op correctie of, in bepaalde gevallen, verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@djapollo.be , te verwijderen.

 

Klachten?
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen wij om meteen contact met ons op te nemen.  Je hebt ook steeds het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail: commission@privacycommission.be

Wijziging privacyverklaring
DJ Apollo kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.  Het is aangewezen om deze privacyverklaring regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen.