Geachte bezoeker

 

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van DJ Apollo (www.djapollo.be). Omdat algemene voorwaarden juridisch bindend zijn is de tekst helaas erg technisch.

 

In eenvoudige taal zijn deze voorwaarden een afspraak tussen u en mezelf en komen deze neer op:

 

 • Ik doe mijn uiterste best om onze afspraken na te komen. Als zelfstandig ondernemer ben ik sterk afhankelijk van mond-tot-mond reclame en zal er alles aan doen om 100% tevredenheid na te streven. Uw wensen zijn hierbij altijd leidend.

 • Ik spreek met u een prijs af en u mag ervan uitgaan dat alle logische kosten hieronder vallen. Hierdoor komt u achteraf niet voor verrassingen te staan.

 • U of de zaalverantwoordelijke zorgt ervoor dat ik mijn werk kan doen en dat mijn apparatuur naar behoren beschermd is.

 • U brengt me zo goed mogelijk op de hoogte van alle aspecten van uw feest: ik sta dan niet voor verrassingen.

 

Samen nemen u en ik onze verantwoordelijkheden en zorgen we er voor dat we uw gelegenheid tot een succes maken. We hoeven ons dan ook nooit te beroepen op deze algemene voorwaarden.

 

 

Art. 1 Geldigheid van de voorwaarden:

 

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes en overeenkomsten met DJ Apollo.
Afwijkende bedingen en eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk door DJ Apollo schriftelijk zijn aanvaard. 
Indien en voor zover bij overeenkomst is afgeweken van deze algemene voorwaarden, primeert het bepaalde in de overeenkomst.

Art. 2 Totstandkoming overeenkomsten en offertes:

 

Alle offertes van DJ Apollo, zowel schriftelijk als mondeling, zijn steeds vrijblijvend en hebben een geldigheid die staat vermeld op de offerte.
Door ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever een overeenkomst aan met DJ Apollo inzake de opdracht en vergoeding genoemd in de offerte. 
De opdrachtgever en DJ Apollo erkennen elektronische communicatie en zullen de geldigheid en het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is.

 

Art. 3 Opzeg:

1.  De opdrachtgever verbindt er zich toe bij opzeg van de activiteit vanzijnentwege, ongeacht de reden, zelfs in geval van overmacht of onvoorzienbare omstandigheden, binnen de 14 dagen na ontvangst van aangetekend schrijven vanwege DJ Apollo, 50% van de overeengekomen prijs als schadevergoeding te betalen (Een betaald voorschot wordt in mindering gebracht). Een betaald voorschot aan DJ Apollo is enkel en alleen dan terugvorderbaar bij opzeg van de activiteit door DJ Apollo.
2.  DJ Apollo of één van zijn aangestelden kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig geval van overmacht of onvoorzienbare omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst bemoeilijken of onmogelijk maken.

 

Art. 4 Betalingsvoorwaarden:

Alle facturen zijn betaalbaar voor vervaldatum.
Het voorschot bestaat uit 30% van het honorarium en eventuele andere kosten. Dit voorschot moet binnen 14 dagen na het ontvangen van de factuur worden overgemaakt. Betaling van het resterende bedrag dient u op de dag zelf contant te betalen of moet ten laatste op de dag van het evenement overgemaakt zijn op het bank rekeningnummer: 
BE42 9733 7100 7654 ten name van Steven Dergent – DJ Apollo, onder vermelding van het factuur nummer.

 

Art. 5 Veiligheid: De inrichter staat in voor de veiligheid:

 

1.  Diefstal of gebeurlijke schade veroorzaakt aan materiaal van DJ Apollo of aan materiaal gehuurd door DJ Apollo tijdens de activiteit, wordt door de inrichter volledig vergoed, rekening houdende met de huidige nieuwwaarde van het materiaal. De vergoeding dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van een aangetekend schrijven van DJ Apollo.

2.  De inrichter staat in voor de elektriciteitsvoorzieningen. Deze elektriciteitsvoorzieningen moeten beantwoorden aan de wettelijke voorschriften inzake veiligheid.
3.  De inrichter moet verzekerd zijn voor alle activa in de zaal waar de aktiviteit plaats heeft.

Art. 6 Verplichtingen van de inrichter:

1.  De inrichter staat in voor de elektriciteitsvoorzieningen. Deze elektriciteitsvoorzieningen moeten beantwoorden aan de wettelijke voorschriften inzake veiligheid en moet voldoende vermogen leveren. Bij gebreke hieraan staat de inrichter in voor de veroorzaakte schade. De stroomvoorziening mag niet meer dan 5 meter van de plaats van de opdracht verwijderd zijn en dient veilig en geaard te zijn. Elke schade als gevolg van een falende en/of ondeugdelijke stroomvoorziening zal door de opdrachtgever worden vergoed. DJ Apollo kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een ondeugdelijke en/of falende stroomvoorziening.
2.  Alle verplichtingen ten overstaan van SABAM vallen ten laste van de inrichter. Indien de inrichter een feestzaal huurt staat de inrichter zelf in voor het naleven van de voorwaarden van het gebruik van deze zaal.
3.  Huur van lichteffecten of ander materiaal door DJ Apollo in opdracht van de inrichter dient door de inrichter vergoed te worden.
4.  Alle verplichtingen inzake de milieuwetgeving vallen ten laste van de inrichter.
5.  Alle gevolgen van geluidsoverlast zijn ten laste van de inrichter; bij vroegtijdige beëindiging van de aktiviteit ten gevolgen van geluidsoverlast zal de volledige vergoeding verschuldigd blijven.

 

De opdrachtgever garandeert het volgende:

 • In het geval van de uitvoering van een opdracht in de open lucht een podium aanwezig is en dat dit podium deugdelijk, afgeschermd en overdekt is, opdat de weersomstandigheden redelijkerwijs geen schade kunnen toebrengen aan bijvoorbeeld betrokkenen en/of zaken van DJ Apollo.

 • Indien de omstandigheden ten tijde van de uitvoering van de opdracht dit noodzakelijk mochten maken dat opdrachtgever in overleg met DJ Apollo voor een professionele ordedienst ter plaatse zorgt.

 • De ordehandhaving geregeld is tijdens opbouw, uitvoering en afbouw.

 • Indien voor laden/lossen een ontheffing nodig is, zal de opdrachtgever hiervoor zorg dragen.

 • Indien de afstand tussen de laad/losplaats en de locatie van de opdracht een langere afstand betreft dan 25 meter en/of indien de laadroute niet deugdelijk verhard is, zal dit tenminste 14 dagen voor datum van de opdracht door de opdrachtgever aan DJ Apollo worden opgegeven, er zal dan extra sjouwhulp en/of andere voorzorgsmaatregelen door DJ Apollo worden verzorgd. Voor deze extra sjouwhulp en/of voorzieningen zal door DJ Apollo extra kosten in rekening worden gebracht.

 • Tenminste 14 dagen voor datum opdracht de eventuele aanwezigheid van drie of meer te overbruggen traptreden van maximaal 20 centimeter per traptrede tussen de laad/losplaats en het podium door Opdrachtgever aan DJ Apollo zijn doorgegeven. In geval er drie of meer traptreden moeten worden overbrugd tussen de laad/losplaats en de locatie van de opdracht kan er een extra sjouwtoeslag door DJ Apollo in rekening worden gebracht.

 • Voor DJ Apollois een parkeerplaats binnen een straal van 400 meter na het laden en lossen beschikbaar voor alle door DJ Apollo en haar crew gebruikte vervoersmiddelen.

 • Parkeerkosten en eventuele andere kosten (zoals voor overtocht op een boot) zijn voor rekening van de opdrachtgever en zullen achteraf door DJ Apollo in rekening worden gebracht.

 • Indien er op de locatie zand, water, schuim, confetti of andere (vloei)stoffen gebruikt worden die schadelijk kunnen zijn voor het materiaal, is de opdrachtgever verplicht ervoor zorg te dragen dat deze (vloei)stoffen niet in aanraking kunnen komen met de materialen. Dit kan bijvoorbeeld door het plaatsen van een podium en/of dranghekken.

 • Er sprake is van een toereikende verzekering voor de mogelijkerwijs uit de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende risico’s.

 • De opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn dat de artiest tijdens de uitvoering per uur recht heeft op twee consumpties voor rekening van de opdrachtgever, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen.

 • Opdrachtgever staat garant voor de veiligheid van de artiest ten tijde van de uitvoering van de opdracht.

 • Indien de opdrachtgever onvoldoende maatregelen neemt om een veilige uitvoering van een opdracht te garanderen, is DJ Apollo gerechtigd de opdracht geheel of gedeeltelijk geen doorgang te laten vinden, zonder dat opdrachtgever enige aanspraak kan maken op een schadevergoeding of korting op de met DJ Apollo in de overeenkomst genoemde vergoeding.

Art. 7 Aansprakelijkheid:

 

1.  De inrichter is aansprakelijk voor enige vorm van schade aan of gebeurlijk verlies van goederen die zich, om welke reden dan ook, op het terrein of in het gebouw waar de activiteit plaats vindt, bevinden en waarvoor hij zich behoorlijk zal verzekeren.
2.  DJ Apollo is niet aansprakelijk voor enige schade aangebracht door zijn aangestelden.
3.  De inrichter is verantwoordelijk voor schade aangebracht aan DJ Apollo door de toeschouwers of de deelnemers aan de activiteit.


Art. 8 Geschillen:

In geval van betwisting vallen de geschillen die naar aanleiding van bovenvermelde overeenkomst ontstaan onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het Arrondissement Dendermonde. De Belgische wetgeving is uitsluitend van toepassing.

Wij hopen dat alle voorwaarden voor u duidelijk zijn. Mocht dit niet het geval zijn, neem dan vooral contact met me op. Ik sta u graag te woord!

 

Met muzikale groeten,
DJ Apollo